Browsing "Older Posts"

Bạn đang ở danh mục Rùa
 • [Câu chuyện] - Rùa báo ơn trong giấc mơ

  By Nhà Phù Thủy → Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
  Khám phá giấc mơ Rùa báo ơn trong giấc mơ
  Khám phá giấc mơ Rùa báo ơn trong giấc mơ

  Hồ Hải tân văn tiền tập có ghi chép:

  Đời Nguyên, ở An Phúc Châu có một vị tăng chưa xuất gia, thấy giữa ngực rùa đá trước cửa miếu có một búi cỏ, bèn nói:

  - Để búi cỏ làm gì, chờ ta tìm lửa đốt sạch hộ ngươi.

  Đêm đó vị tăng nằm mơ thấy rùa đá bảo ông:

  - Bên ngoài sân là một con sông lớn, có một vực sâu, Long Vương ở đó. Tôi là quan nhỏ, thủ hạ của Long Vương. Trên bàn của Long Vương có Cảm Long Kinh và Cảm Long Xích, đợi đến mai tôi sẽ lấy trộm cho ông mượn để đền ơn ông đã giúp tôi đốt nhúm cỏ trước ngực.

  Qủa nhiên, hôm sau vị tăng nọ được rùa đá cho kinh sách và thước.

  Vị tăng học kinh sách biết phép thần xem đất cát rất giỏi, được gọi là thần tăng.